Riprov2主题美化:右上角用户名后加会员等级

ripro v2默认登录后的用户名后面是三个点,比较丑,我们将其更改为和riplus一样的显示会员等级方式。

更改前后效果对比:

Riprov2主题美化:右上角用户名后加会员等级-1

Riprov2主题美化:右上角用户名后加会员等级-2

更改代码:

你的域名/wp-content/themes/ripro-v2/assets/css/app.css,搜索.navbar .dropdown .mx-display-name,大约在2895行,更改如下:

.navbar .dropdown .mx-display-name {
    max-width: 150px;
    -o-overflow: hidden;
    -o-text-overflow: ellipsis;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
}

 

更改完保存,刷新下CDN缓存,即可生效

发表评论

后才能评论